Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
ROS Opočno s.r.o.
vysoušecí systémy
517 33, Trnov 102
   
+420 494 662 002
  
+420 777 653 000
  
obchod@ros-opocno.cz
Potřebujete poradit s výběrem toho správného produktu? Kontaktujte nás!

Obchodní podmínky

 

1.             Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")  vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, kdy na jedné straně je společnost  ROS OPOČNO s.r.o., IČ 01669991, DIČ CZ01669991, se sídlem č.p. 102, 517 33 Trnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 32189 jako prodávající (dále jen „Prodávající") a provozovatel internetového obchodu a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující"). Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.ros-opocno.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.             Definice

2.1.       Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.2.       Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.3.       Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4.       Tyto obchodní podmínky se použijí jak pro Kupující, kteří jsou Spotřebiteli, tak pro Kupující kteří jsou Podnikateli. Kde se v těchto obchodních podmínkách používá termínu Kupující, je tím myšlen jak Kupující, který je Spotřebitelem (dále jen „Kupující - Spotřebitel"), tak Kupující, který je Podnikatelem (dále jen „Kupující - Podnikatel").  Kde se v těchto obchodních podmínkách používá termínu Kupující - Spotřebitel, myslí se tím právě jen Kupující, který je Spotřebitelem.

3.             Uzavření Kupní smlouvy

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje u některých typů přepravy informace o nákladech spojených s dodáním zboží; u ostatních typů přepravy pro upřesnění ceny dodání zboží informuje Kupujícího v době po odeslání objednávky obchodní oddělení Prodávajícího. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a)           objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

(b)          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

(c)           informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

3.5.       Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POKRAČOVAT". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (tj. v případě internetového připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

4.             CENA ZBOŽÍ a platební podmínky

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a)      v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese č.p. 102, 517 33 Trnov;

b)      v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

c)      bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky, (dále jen „účet Prodávajícího");

4.2.       Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.6.       Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v listinné podobě na poštovní adresu Kupujícího (případně fyzicky předá během osobního převzetí zboží).

5.             Přeprava a dodání zboží

5.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.       Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.       Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.             Práva z vadného plnění

6.1.       Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího - Podnikatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

6.2.       Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího - Spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.3.       Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

(a)           má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti obvyklé,

(b)          se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

(c)           zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(d)          je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(e)           zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4.       Ustanovení uvedená v čl. 6.3 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6.       Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídle nebo na adrese kterékoliv jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.       Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího současně s převzetím zboží od Prodávajícího nebo od přepravce. V případě, kdy je Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce a Kupující na daném místě ve sjednaném čase zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na zboží marným uplynutím této lhůty na Kupujícího.

8.        Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.             Ochrana osobních údajů

9.1.       Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.       Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.       Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.         Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.         Doručování

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce.

12.     Odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

12.1.   Kupující - Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

12.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 12.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující - Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující - Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího obchod@ros-opocno.cz.

12.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 12.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od kupní smlouvy, nese Kupující - Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

12.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 12.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího - Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - Spotřebitelem, a to zpravidla stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího - Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím - Spotřebitelem, již při vrácení zboží Kupujícím. Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující - Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

12.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího - Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

12.6.   Do doby převzetí zboží Kupujícím - Spotřebitelem je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu - Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím - Spotřebitelem.

12.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu - Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující - Spotřebitel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

13.         Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

13.1.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

13.2. Kupující může odstoupit od smlouvy pro podstatné vady věci. Neoznámil-li však Kupující vadu věci neprodleně po jejím zjištění, nebo neprodleně poté, kdy tuto vadu zjistit měl, toto právo pozbýváplatnosti.

14.       Závěrečná ustanovení

14.1.   Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

14.2.   Pokud je Kupujícím zahraniční osoba, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem.

14.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.5.   Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování ROS OPOČNO s.r.o., č.p. 102, 517 33 Trnov , adresa elektronické pošty email: obchod@ros-opocno.cz, telefon +420 777 653 000.

14.6.   Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek platných a účinných od 1. 7. 2010.

 

V Trnově dne 1.srpna 2015